PHP Programowanie obiektowe – początki#2 Praca z bazą danych

W poprzednim wpisie z serii o programowaniu obiektowym w PHP zaczęliśmy pracę nad modułem resetowania hasła. Dla zachowania zwięzłości materiału poprzestałem jedynie na walidacji danych wprowadzonych przez użytkownika. Pora więc wykonać kolejny krok czyli zapisać zmiany w bazie danych.

Tak jak w poprzednim wpisie na samym początku chciał bym zaznaczyć że są to moje początki z programowaniem obiektowym, tak w PHP jak i w ogóle. Dlatego w żadnym przypadku nie należy w ciemno przyswajać tego co tutaj przeczytacie.

Postanowienia wstępne

Skoro mamy już dane które przeszły walidację pasowało by sprawdzić czy użytkownik o podanym loginie bądź adresie e-mail rzeczywiście istnieje w bazie danych.

Jeżeli tak dokonujemy edycji 2 kolumn w bazie danych, mianowicie resetPass i resetPassTime. Do pierwszej zapisujemy losowy kod weryfikacyjny do drugiej datę ważności tego kodu, u nas będą to 3 dni.

Jeżeli edycja bazy danych zakończy się powodzeniem to oczywiście wysyłamy wiadomość e-mail do użytkownika ale te kwestę raczej zostawię na osobny artykuł.

Baza danych :MySQL

Oto nasz kod kliencki:


//wykonaj jeżeli nie wykryto błędów walidacji
require_once ($DOCUMENT_ROOT.'/../ini/FunkcjePHP/polacz_z_baza.php');// nawiąż połączenie z bazą danych
if($connection){
 $dbError = new DataBaseError();// obiekt błędów bazy danych
 $dbSelect = new DataBaseSelect($connection,$dbError);// obiekt łączący się z bazą danych
 $requirement = $input->getName().' = "'.$input->getValue().'"';// warunek dla bazy danych
 $user = NewUser::createUser($dbSelect,"id,login,email",$requirement);// pobierz dane użytkownika
 if($dbError->checkFeedback()){
  // wykonaj jeżeli udało się pobrać użytkownika
  $saveResetCode = new SetResetPass($user); // obiekt edytujący dane w bazie danych
  $saveResetCode->saveResetPassCode(new DataBaseEdit($connection,$dbError)); // edytuj dane usera

  // wyślij e-mail
  // dodaj informacje zwrotną
 }
 else{
  // wykryto błędy bazy danych
  $_SESSION['feedback'] = $dbError;// dodaj obiekt z komunikatem do sesji
  header("Location:reset_pass.php");// przekieruj spowrotem na stronę
 }
}

 

Połączenie z bazą danych

W drugiej linijce kodu includujemy plik PHP którego jedynym zadaniem jest nawiązanie połączenia z bazą danych.


 $host = "localhost";//nazwa hosta
 $db_user = "root";//nazwa użytkownika
 $db_password = "";//hasło użytkownika
 $db_name = "zlecenie";//nazwa bazy danych
 
 mysqli_report(MYSQLI_REPORT_STRICT);
 
 try
 {
  $connection = @new mysqli($host, $db_user, $db_password, $db_name);
  $connection ->set_charset("utf8");
 
  if ($polaczenie->connect_errno!=0){
   throw new Exception(mysqli_connect_errno());
   unset ($polaczenie);
  }
 }
 catch(Exception $e)
 {
  echo '<span style="color:red;">Błąd serwera! Przepraszamy za niedogodności i prosimy sprubować ponownie za chwilę.</span>';
  echo '
Informacja developerska: '.$e;
 }

Kolejno tworzę nowy obiekt klasy DataBaseError który nie różni się w zasadzie niczym od klasy ValidError opisanej w poprzedniej części, jedyna różnica to opisy wyłapanych błędów .

Następnie tworzę obiekt klasy DataBaseSelect który właściwie jest furtką do bazy danych dla wszystkich poleceń typu SELECT.  W konstruktorze wymaga obiektów klasy mysqli i DataBaseError które wcześniej utworzyłem.

Na razie jedyną metodą klasy jest metoda userDownload() której zadaniem jest pobranie konkretnych informacji o użytkowniku z bazy danych na podstawie przekazanego warunku i zwrócenie ich w postaci tablicy asocjacyjnej.

Klasa DataBaseSelect:


// abstrakcyjna klasa komunikująca się z bazą danych
abstract class DataBaseConnect
{
 protected $connection;// połączenie z bazą danych
 public $error;// błędy bazy danych
 // end components

 // konstruktor klas pochodnych od DataBaseConnect
 // przyjmuje połączenie z bazą danych i obiekt obsługujący błędy
 // zapisuje przyjęte parametry do składowych obiektu
 public function __construct(
  mysqli $connection,
  DataBaseError $error)
 {
  $this->connection = $connection;
  $this->error = $error;
 }// end construct()

}// end class DataBaseConnect

// klasa pobierająca dane z bazy danych
class DataBaseSelect extends DataBaseConnect
{
 // metoda pobierająca dane o użytkowniku z bazy danych
 // przyjmuje informacje do pobrania, i warunek identyfikujący użytkownika
 // jeżeli znaleziono dokładnie jeden rekord zwraca tablice asocjacyjną z danymi o użytkowniku
 // jeżeli nie zwraca pustą tablicę i dodaje błąd
 public function userDownload(
  string $what,
  string $requirement
 ):array
 {
  $query="SELECT ".$what." FROM users WHERE ".$requirement." AND deleted IS NULL";
  $score = $this->connection->query($query);
  if($score->num_rows == 1){
   $data = $score->fetch_assoc();
   return $data;
  }
  else{
   $this->error->addFeedback(1);
   return $data=[];
  }
 }// end userDownload()

}// end class DataBaseSelect

Pobieranie informacji o użytkowniku

W wierszu nr. 6 tworzę warunek na podstawie którego będę wyciągać dane użytkownika z bazy danych. Warunek to oczywiście nazwa Inputa i jego wartość.

Obiekt ten odwzorowuje element Input utworzyłem go w poprzedniej części tego artykułu.

Następnie a pomocą statycznej metody NewUser::createUser() tworzę obiekt klasy User który odwzorowuje dane o użytkowniku pobrane z bazy danych.

Metodzie tej przekazuję wcześniej utworzony obiekt wyciągający dane z bazy danych, nazwy kolumn które chcemy wyciągnąć oraz utworzony przed chwilą warunek na podstawie którego będzie przeszukiwana baza danych.

Klasa User:


abstract class NewUser
{
 // statyczna metoda fabryka obiektów klasy User
 // przyjmuje obiekt pobierający dane z bazy danych, potrzebne informacje o użytkowniku, warunek identyfikujący użytkownika
 // jeżeli $dbSelect zwróci tablicę z danymi użytkownika, metoda wywołuje konstruktr nowego użytkownika przekaując mu dane pobrane z bazy danych
 public static function createUser(
 DataBaseSelect $dbSelect,
 string $what,
 string $requirement
 ){
  $components = $dbSelect->userDownload($what,$requirement);
  if(!empty($components)){
   return new User($components);
  }
 }// end createUser()

}// end class NewUser

// klasa przechowująca dane o użytkowniku
// obiekty tej klasy konstruowane są jedynie za pomocą metody NewUser::createUser()
class User extends NewUser
{
 private $id = null;
 private $login = null;
 private $email = null;
 private $pass = null;
 private $codeVerivication = null;
 private $verification = null;
 private $joined = null;
 private $lately = null;
 private $personality = null;
 private $firstName = null;
 private $lastName = null;
 private $place = null;
 private $voivodeship = null;
 private $age = null;
 private $description = null;
 private $publicEmail = null;
 private $recomendation = null;
 private $resetPass = null;
 private $resetPassTime = null;
 private $deleted = null;
 // end component // konstruktor obiektów klasy User
 // przyjmuje tablice asocjacyjną z danymi o użytkowniku
 // zapisuje dane z tablicy w odpowiedznich składowych
 protected function __construct(array $components)
 {
  $keys = array_keys($components);
  for ($i=0;$i<sizeof($components);$i++){ $this->{$keys[$i]} = $components[$keys[$i]];
  }
 }// end __construct()


 // metoda przechwytująca chybione wywołania metod
 // jeżeli użytkownik wywoła metodę getParametr, metoda sprawdza czy istnieje wywoływany parametr
 // jeżeli parametr istnieje metoda zwraca go
 public function __call(
  string $method,
  array $args
 ){
  $property=lcfirst(substr($method,3));
  if(property_exists($this,$property)){
   return $this->{$property};
  }
 }// end __call()

}// end class User

Edycja bazy danych

W tej chwili wypadało by sprawdzić czy użytkownik którego szukamy rzeczywiście istnieje. I tak właśnie postępuję w linijce nr. 8 sprawdzam czy skrypt nie dodał błędu do obiektu przechowującego błędy bazy dych.

Jeżeli wszystko jest ok to powołuję nowy obiekt klasy SetResetPass któremu przekazuje obiekt przechowujący informację o użytkowniku $user.

W kolejnej komendzie wywołuje jego metodę saveResetPassCode() której przekazuje z kolei nowo utworzony obiekt który jest furtką do edycji bazy danych.

Klasa DataBaseEdit ma póki co jedną metodę czyli editUser() która wymaga trzech argumentów: kluczy, wartości i warunku.

Klasa DataBaseEdit:


// klasa edydująca rekordy w bazie danych
class DataBaseEdit extends DataBaseConnect
{
 // metoda edytująca dane użytkownika
 // przyjmuje tablice z nazwali kolumn, tablicę z wartościami do zapisania, id użytkownika do edytowania
 public function editUser(
  array $keys,
  array $value,
  string $requirement
 ){
  if(sizeof($keys) == sizeof($value)){
   // wykonaj jeżeli jest tyle samo kluczy i wartości
   $query='UPDATE users SET '.$keys[0].' = "'.$value[0].'" ';// zapytanie
   for($i=1;$i<sizeof($value);$i++){ $query .= ', '.$keys[$i].' = "'.$value[$i].'" ';// dodaj kolejne kolumny do zmodyfikowania } $query .='WHERE '.$requirement; // dodaj warunek $this->connection->query($query); // wykonaj zapytanie

   if($this->connection->affected_rows != 1){
    //jeżeli ilość zmodyfikowanych rekordów nie jest równa 1 zarzuć wyjątek
    throw new Exception("Nie udało się zmodyfikować unikatowego rekordu!");
   }
  }
 }// end editUser()

}// end class DataBaseEdit

I właściwie w tym miejscu całą robotę związaną z zapisywaniem kodu resetującego hasło składam na ręce kodu bibliotecznego.

Metoda SaveResetPassCode() generuje kod weryfikacyjny metodą setCode() zaczerpniętą z cechy typowej IntegerType, później ustala datę i dodaje do niej 3 dni a następnie przypisuje wszystko do par klucz/wartość i zapisuje dane na podstawie wcześniej pobranego ID użytkownika.


// klasa obsługująca moduł resetowania hasła
class SetResetPass
{
 private $user;// obiekt reprezentujący użytkownika
 private $code;// kod weryfikacyjny
 // end component //konstruktor obiektów klasy ResetPass
 //przyjmuje obiekt klasy User reprezętujący użytkownika
 //zapisuje obiekt $user do składowej $user
 public function __construct(User $user)
 {
  $this->user = $user;
 }// end __construct()

 use IntegerType;// załącz cechy typowe dla liczb całkowitych


 // metoda zapisująca kod reetujący i datę ważności kodu do bazy danych
 // przyjmuje obiekt klasy DataBaseEdit edytujący bazę danych
 public function saveResetPassCode(DataBaseEdit $dbEdit)
 {
  $this->code = self::setCode();// ustaw kod weryfikujący (cecha typowa IntegerType)
  $date = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("+3 day"));// ustal datę
  $keys = ["resetPass","resetPassTime"];// ustal klucze do zapiania
  $value = [$this->code,$date]; // ustal wartości do zapisania
  $dbEdit->editUser($keys,$value,"id=".$this->user->getId()); // edytuj dane usera
 }// end saveResetPassCode()

}// end class SetResetPass


//cechy typowe dla wszystkich obiektów typu string
trait IntegerType
{
 // metoda ustalająca 10 cyfrowy pseudo losowy kod
 // zwraca ustalony kod
 protected function setCode()
 {
  $microtime = microtime(true);
  $micro = explode('.',$microtime);
  $code = rand(100000,429495).$micro[1];// utwórz kod resetujący
  return $code;
 }// end setCode()

}// end trait IntegerType

Już prawie koniec

Tak więc przefiltrowaliśmy już dane i zapisaliśmy informacje o próbie zresetowaniu hasła w bazie danych.

Jedyne co pozostało to wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail z kodem resetującym ale myślę że o tym napiszę w osobnym artykule.

Pozdrawiam!

5 014 komentarzy